Koronawirus- co powinny zawierać wnioski o wsparcie

przez Patrycja Białas

Przedsiębiorcy, w tym samozatrudnieni czy zleceniobiorcy by skorzystać ze świadczeń jakie zostały przewidziane w ustawie tzw. „tarczy antykryzysowej” będą musieli złożyć odpowiednie wnioski.

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń swoich pracowników zobowiązani są do złożenia wniosku do wojewódzkiego urzędu pracy.

Do wniosku należy załączyć:

 • kopię umowy zawartej z ZUS-em lub kopię decyzji urzędu skarbowego -w przypadku firm zadłużonych, które zawarły porozumienie z w/w podmiotami oraz plan spłaty zadłużenia z tytułu składek;
 • kopię układu zbiorowego pracy lub porozumienia w przedmiocie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przez pracowników. Takie porozumienie zawiera pracodawca z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi albo z zakładową organizacją związkową albo z przedstawicielami pracowników, jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa. W porozumieniu określa się grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników, okres przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w firmie.

Dodatkowo we wniosku o przyznanie w/w świadczeń przedsiębiorca składa oświadczenia o:

 1. posiadaniu statusu przedsiębiorcy;
 2. wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych, wynoszących nie mniej niż 15%, obliczonego jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. lub spadku obrotów nie mniej niż 25% obliczonego jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego;
 3. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości;
 4. niezaleganiu albo zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy;
 5. nieprzeznaczeniu wsparcia dla pracowników, co do których już przyznano pomoc de minimis;
 6. liczbie zatrudnianych pracowników;
 7. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej;
 8. obowiązującej u przedsiębiorcy stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe;
 9. nieosiągnięciu przez pracowników objętych wykazem pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu w roku, w którym jest dokonywana wypłata świadczeń, kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowiącej 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, a jeżeli taką podstawę wymiaru osiągnęli w tym roku – oświadczenie, że naliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykazane w wykazie pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu obliczone zostały tylko od tej części podstawy wymiaru składek, która nie spowodowała przekroczenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne zobowiązani są wskazać we wniosku:

 1. dane płatnika składek: tj. imię i nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, adres do korespondencji;
 2. oświadczenie płatnika składek o uzyskanym przychodzie ;
 3. inne informacje niezbędne do umorzenia składek;
 4. podpis wnioskodawcy.

Tu ustawa przewiduje, że wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W takiej samej formie może być wniesiony wniosek o świadczenie postojowe.

Wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie wypłacenia świadczenia postojowego musi natomiast zawierać:

 • w przypadku osób świadczących pracę na podstawie umów zlecenia lub innych umów do których mają zastosowanie przepisy o zleceniu: imię i nazwisko, numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu, adres do korespondencji, wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego, dane odpowiednio zleceniodawcy albo zamawiającego za pośrednictwem którego składany jest wniosek, czyli podmiotów na rzecz, których nie mogą z powodu tzw. „koronawirusa” świadczyć usług, inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego;
 • w przypadku samozatrudnionych: numer NIP, skróconą nazwę płatnika, wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego, oświadczenie potwierdzające: uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe przychodu nie wyższego niż 14 853 zł, oświadczenie o przestoju w prowadzeniu działalności oraz o uzyskaniu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe przychodu o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego.

Odpowiednio zleceniodawca lub zamawiający załącza do w/w wniosku oświadczenie potwierdzające niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności, datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej, uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego niż 14 853 zł, otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych, kopię umów cywilnoprawnych.

Te formalności nie będą uciążliwe dla osób, które co do zasady utrzymują się z jednej lub kilku umów zlecenia czy świadczenia usług. Sprawa się komplikuje, gdy zleceniobiorcy lub osoby świadczące usługi w ramach jednoosobowych działalności mają wiele zawartych umów. Dodatkowo szczególna sytuacja może pojawić się, jeżeli postanowienia tych umów są na tyle „ wrażliwe”, że mogą powodować naruszenie tajemnicy przedsiębiorcy lub klauzuli poufności.

You may also like

Zostaw komentarz