Tarcza antykryzysowa a samozatrudnieni

przez Patrycja Białas

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tzw. ”tarcza antykryzysowa” przewiduje pomoc dla osób świadczących usługi na zasadzie B2B oraz umów cywilnoprawnych, najczęściej na podstawie umów zlecenia. Są to coraz częstsze formy świadczenia pracy, z których firmy chętnie korzystają by unikać wiązania się stosunkiem pracy, który podlega szczególnej ochronie.

Pomoc dla samozatrudnionych i zleceniobiorców. Zwolnienie z opłacania składek na rzecz ZUS oraz świadczenie postojowe.

Podobnie jak firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników, tak i samozatrudnieni opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, mogą złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu w/w składek za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., przy czym prowadzenie działalności musi mieć miejsce jeszcze przed dniem 1 lutego 2020 r., a przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli około 15 681 zł.

Dodatkowo poza zwolnieniem z opłacania w/w składek, samozatrudnieni oraz zleceniobiorcy mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia postojowego, jeżeli ich działalność dotknięta jest przestojem z powodu „ koronawirusa”. Przestój nie oznacza zawieszenia działalności lub jej likwidacji. Świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o to świadczenie przychód nie był wyższy niż 14 853 zł. Zaznaczam, że mowa tu o przychodzie, a nie „czystym zysku” jaki osoba uzyskała w danym miesiącu.

Wysokość świadczenia postojowego wynosi niespełna ponad 2000 zł.

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;

2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, czyli podobnie jak dla samozatrudnionych, nie wyższy niż 14 853 zł.

Wniosek o przyznanie świadczenia oraz zwolnienie z opłacenia składek na ubezpieczenie składany jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podsumowując samozatrudnieni i zleceniobiorcy mogą liczyć na miesięczne świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek na rzecz ZUS.

You may also like

1 komentarze

Tarcza antykryzysowa 2.0 – nowe korzyści dla przedsiębiorców - Legalnik 11 kwietnia, 2020 - 2:09 pm

[…] trzykrotne świadczenie postojowe (więcej o świadczeniu postojowym), które sumarycznie będzie wynosiło około 6000 zł – poprzednio ustawa przewidywała tylko […]

Reply

Zostaw komentarz