Miesięczne dopłaty w wysokości 1300 zł, 1820 zł lub 2340 zł dla przedsiębiorców. Krok po kroku.

przez Patrycja Białas

Przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą uzyskać kolejne wsparcie finansowe – obok już opisywanej przez mnie pomocy jaką jest mikropożyczka, na pokrycie kosztów tej działalności. Ta forma pomocy dotyczy przedsiębiorców niezatrudniających pracowników.

Na samym wstępie należy zaznaczyć, że przedsiębiorca z powyższej dopłaty może pokryć koszty prowadzenia swojej firmy, które nie są lub nie będą pokrywane z innych środków publicznych np. z otrzymanej mikropożyczki z tarczy antykryzysowej.

Można opisać to w następujący sposób:

Jeżeli przedsiębiorca z mikropożyczki uzyskanej na podstawie przepisów tzw. „tarczy antykryzysowej” zamierza pokryć czynszu za lokal, w którym prowadzi działalność lub opłaty za media związane z tym lokalem, to dopłatę musi przeznaczyć na inne koszty np. leasing.

WARUNEK UZYSKANIA DOPŁATY:

Spadek obrotów, przy czym minimalny poziom wynosi 30%. Spadek ten rozmumiany jest jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku 2020 w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku 2019. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.

WYSOKOŚĆ DOPŁATY:

Wysokość dopłaty uzależniona jest od procentowego spadku obrotów i kształtuje się następująco:

co najmniej 30% –może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, czyli około 1300 zł;

co najmniej 50%–może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, czyli około 1 820 zł;

co najmniej 80%–może być przyznane w wysokości 90%kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, czyli około 2340 zł.

CZAS NA JAKI PRZYZNAWANA JEST DOPŁATA

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i jest wypłacane w okresach miesięcznych.

Jeżeli przedsiębiorca wnioskuje o dopłatę na okres 3 miesięcy i wskazał spadek obrotów np. o 30% to wypłacaną co miesiąc dopłatę nie będzie mógł zmienić, nawet gdy spadek obrotów w kolejnych miesiącach osiągnie ponad 50%.  Jeżeli przedsiębiorca przewiduje większy spadek obrotów za kolejne miesiące to może złożyć wniosek o dopłatę za jeden miesiąc, a w kolejnym miesiącu drugi wniosek z wyższą dopłatą. Należy jednak pamiętać o terminach przyjmowania wniosków przez Powiatowe Urzędu Pracy. Wnioski można składać przez 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez właściwy Urząd Pracy.

UWAGA!

Wprowadzenie znacznych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczych nastąpiło w połowie marca 2020 r., tym samym właściwie od tego też momentu rozpoczął się spadek obrotów firm. Pierwszym pełnym miesiącem trwania epidemii „koronawirusa” jest miesiąc kwiecień.  Miesiąc ten nie został jeszcze „zamknięty pod względem rozliczenia finansowego”.  Jeżeli więc, obroty przedsiębiorcy nie spadły co najmniej o 30%, by mógł on już w miesiącu kwietniu składać wniosek o taką dopłatę, to taki wniosek może złożyć na początku maja, gdy spadek obrotów przy uwzględnieniu miesiąca kwietnia osiągnie poziom co najmniej 30%.

Powiatowe Urzędy Pracy ogłaszają obecnie nabory na tą formę wsparcia. Wnioski o dopłaty można składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru. Oznacza to, że co do zasady terminy zakończenia składania wniosków będą upływały w miesiącu maju. Daje to szanse tym przedsiębiorcom, którzy najdotkliwiej skutki ekonomiczne epidemii „odczują” właśnie z końcem miesiąca kwietnia, co przełoży się tym samym na wyniki finansowe firm.

FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPŁATY

Wnioski można składać elektronicznie przez portal www.praca.gov.pl lub bezpośrednio we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy. Z uwagi epidemię „koronawirusa” i wprowadzone ograniczenia w przyjmowaniu petentów przez urzędy polecam formę elektroniczną.

Poniżej przedstawiam opis składania wniosku za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl.

KROK 1

Na stronie www.praca.gov.pl wybieramy opcję Tarcza Antykryzysowa.

KROK 2

Następnie, wybieramy opcję Wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalnoŚci gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników (PSZ-DKDG)

KROK 3

Następnie, wybieramy właściwy Powiatowy Urząd Pracy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

KROK 4

Uzupełniamy elektronicznie wniosek o dofinansowanie, podając niezbędne dane o przedsiębiorcy.

W treści Wniosku wskazujemy m.in. liczbę miesięcy oraz łączną kwotę dofinansowania za wskazany okres.

Na przykład: jeżeli przedsiębiorca wnioskuje o pomoc na okres dwóch miesięcy przy założeniu 30% -wego spadku obrotów, wysokość dofinansowania wyniesie sumarycznie 2600 zł.

W dalszej części należy uzupełnić informacje wskazane w Załączniku nr 1, czyli formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, który znajduje się w treści uzupełnianego elektronicznie wniosku. W tym przypadku nie załączamy odrębnego formularza.

Do wniosku załączmy natomiast umowę o wypłatę dofinansowania w formie PDF. Wzór umowy dostępny jest na stronie www.praca.gov.pl, a także poniżej:

15zzc_umowa_samozatrudnieni_z_zalacznikami

Nie jest koniecznie drukowanie, podpisywanie i skanowanie żadnych dokumentów. Dokumenty wystarczy załączyć w PDF, czyli jeden w/w plik i podpisać profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Potwierdzenie złożenia wniosku wysyłane jest na podany adres mailowy.

Powodzenia!

You may also like

Zostaw komentarz