Tarcza antykryzysowa 2.0 – nowe korzyści dla przedsiębiorców

przez Patrycja Białas

Tarcza antykryzysowa 2.0  rozszerza formy pomocy dla przedsiębiorców. Najważniejsze z nich to:

– trzykrotne świadczenie postojowe (więcej o świadczeniu postojowym), które sumarycznie będzie wynosiło około 6000 zł – poprzednio ustawa przewidywała tylko jednorazowe świadczenie postojowe;

umorzenie pożyczki w wysokości 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców pod warunkiem kontynuowania działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczkipoprzednio, warunkiem umorzenia pożyczki była niezmienność stanu zatrudnienia i wymiaru czasu pracy przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Obecnie warunkiem udzielenia pożyczki nie jest fakt zatrudniania pracowników. Oznacza to, że mogą ją uzyskać również przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. Wniosek o udzielenie pożyczki składa się do Powiatowego Urzędu Pracy;

objęcie zwolnieniem z opłacania składek ZUS firm, które zgłosiły do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek – poprzednio ustawa przyznawała takie prawo przedsiębiorcom zatrudniającym do 9 osób. Teraz ta kategoria jest rozszerzona o dodatkowy wariant, czyli firmy które przekraczają próg ubezpieczonych ponad 9 osób. W tym miejscu należy zaznaczyć, że ustawa zwalnia z nieopłaconych składek, ale tylko o 50%, dlatego przedsiębiorcy muszą pamiętać o opłacaniu połowy z nich.

umowa o wsparcie z Agencją Rozwoju Przemysłu Spółkę Akcyjną (ARP S.A.) lub spółkę zależną ARP S.A zwaną w ustawie Instytucją– nowe rozwiązanie, które przewiduje ustawa.

Umowa o wsparcie zawierana z przedsiębiorcą może określać różnego rodzaju formy pomocy. Są to w szczególności pożyczki, gwarancje, poręczenia oraz inne instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie działalności gospodarczej, z wyłączeniem instrumentów zastrzeżonych dla podmiotów wykonujących działalność bankową oraz ubezpieczeniową. Szczegółowy wykaz instrumentów finansowych oferowanych przez Instytucję zostanie opublikowany na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Pomoc na tej podstawie ma być udzielana przedsiębiorcą, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej wywołanej spadkiem obrotów w następstwie COVID-19 tzw. koronawirusa.

Jak stanowi ustawa celem oferowanego przez Instytucję wsparcia jest przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców. Wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności

Wniosek o wsparcie przedsiębiorca składa do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., dalej jako Instytucji, a także:

oświadczenie potwierdzające trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia oraz dane dotyczące sytuacji finansowej;

informację zawierającą opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej;

wyraża zgodę na pozyskiwanie przez Instytucję danych dotyczących jego sytuacji finansowej.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że Instytucja będzie miała prawo weryfikacji danych oraz informacji udzielonych przez przedsiębiorcę poprzez pozyskiwanie danych dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, organów administracji skarbowej oraz innych dostępnych źródeł uprawnionych do gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących przedsiębiorców.

Jak widać środki pomoc zostały znacznie rozszerzone w porównaniu z pierwszą „Tarczą antykryzysową”. W przypadku pomocy udzielanej na podstawie umowy o wsparcie zawieranej z Instytucją, czyli Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. wiążą się one jednak z daleko idącą kontrolą przedsiębiorcy i możliwością weryfikacji jego sytuacji ekonomicznej, ale i nie tylko.

You may also like

Zostaw komentarz