Małopolska Tarcza Antykryzysowa. 9000 zł na każdego pracownika dla firm.

przez Patrycja Białas

W ramach kolejnego wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, Województwo Małopolskie za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o przyznanie tzw. bonu rekompensacyjnego w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość”. Wsparcie finansowe ma pomóc małopolskim MŚP, którzy odczuli skutki COVID-19 i zapewnić im zachowanie płynności finansowej. Celem wsparcia jest utrzymanie zadeklarowanej liczby pracowników z województwa małopolskiego w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie tzw. bonu rekompensacyjnego.

Wnioski podzielone są na typy, typ A i typ B. Typ A dotyczy przedsiębiorców objętych całkowitym zakazem prowadzenia działalności na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r., zaś typ B przedsiębiorców nie objętych całkowitym zakazem prowadzenia działalności. Zarówno dla jednego jak i drugiego typu wniosków kwota dofinansowania jest taka sama.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW.

Wnioski można składać od 7 maja 2020 r. do 30 października 2020 r. lub do momentu przekroczenia 130% kwoty przeznaczonej na wsparcie. Kwota przeznaczona na wsparcie wynosi około 198 197 323,13 zł.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW.

Przedsiębiorcy zainteresowani pomocą składają wnioski drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.tarcza.malopolska.pl.

KWOTA WSPARCIA.

Kwota wsparcia dla przedsiębiorcy uzależniona jest od liczby zadeklarowanych etatów w pełnym wymiarze czasu pracy i wynosi 9000 zł na każdy etat na okres 3 miesięcy. Dla celów ustalenia etatu brani są pod uwagę jedynie pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na dzień 1 kwietnia 2020 r., generujący po stronie przedsiębiorcy koszty. Oznacza to, że wyłączeni pozostają np. pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim, wychowawczym urlopie bezpłatnym itp. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie kwalifikują się do podstawy ustalenia wartości dofinansowania.

Maksymalna liczba zadeklarowanych etatów to 49. Kwota wsparcia stanowi iloczyn liczby deklarowanych etatów oraz kwoty bazowej dofinansowania tj. stawki jednostkowej pomnożonej przez 3 miesiące za etat w pełnym wymiarze czasu pracy i wynosi od 9 000 zł do maksymalnie 441 000 zł.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO WSPARCIA.

Pomoc finansowa skierowana jest do małopolskich MŚP. Przedsiębiorca małopolski musi spełniać wszystkie następujące wymagania:

  • posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych przedsiębiorcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),a także
  • faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego,
  • boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. jego obroty w dowolnym miesiącu od 1 lutego 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w 2 półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 50%,
  • na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą oraz w dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu art. 2 pkt. 18 (Dz.U.L nr 187 str 1 z późn. zm), w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.1) –jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 651/2014, albo w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 369 z 24.12.2014, str. 37) – jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.
  • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
  • zatrudnia co najmniej jednego pracownika innego niż właściciel.

DODATKOWE WARUNKI

Przedsiębiorca musi dodatkowo złożyć oświadczenia. Dotycząc one m.in. tego, iż wyżej opisane wsparcie nie spowoduje podwójnego finansowania wydatków tj. nie zostanie przeznaczone na:

a)całkowite lub częściowe, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku dwukrotnie ze środków publicznych krajowych bądź europejskich

b)sfinansowanie kosztów objętych niekomercyjnym wsparciem pożyczkowym, kredytowym bądź gwarancyjnym;

c)zapłacenie podatków, w tym podatku VAT lub innej opłaty w sytuacji kiedy istnieje prawna możliwość ich odzyskania.

You may also like

Zostaw komentarz